Certificació Energètica d’Edificis Existents.


¿QUÈ ES EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

El certificat d’eficiència energètica dels edificis existents es un document administratiu que determina el comportament energètic de l’edifici, habitatge, oficina o local, establint, en base a uns valors de referència, el seu consum d’energia i les emissions de CO2 provocades per l’ús al que es destina.
L’objectiu del certificat és la promoció de l’eficiència energètica, mitjançant la informació objectiva que obligatòriament s’haurà de proporcionar als compradors i/o usuaris en relació amb les característiques energètiques dels edificis, materialitzada en forma d’un certificat que permeti valorar i comparar les prestacions i consums energètics de diversos edificis, habitatges o locals. Aquest certificat tindrà una validesa màxima de 10 anys.
La informació continguda en aquest certificat es resumirà en una etiqueta energètica, similar a les existents pels electrodomèstics, que indicarà el consum d’energia de l’edifici o de l’entitat, mitjançant una escala de lletres i colors. Aquesta etiqueta formarà part de la documentació necessària per poder comercialitzar qualsevol habitatge, oficina o local a partir del proper dia 1 de juny 2013.
(RD 235/2013, de 5 d’abril)

¿A QUI OBLIGA?

El reial decret estableix l’obligació per part del propietari, de posar a disposició dels compradors o usuaris de l’edifici, o d’una part del mateix (habitatges, oficines o locals), un certificat d’eficiència energètica que haurà d'incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica de l’edifici i valors de referència sobre consums i emissions de CO2.
La presentació o lliurament als compradors o llogaters del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, ja siguin habitatges, oficines o locals comercials, segons correspongui, serà exigible per tots els contractes de compra-venda o arrendament celebrats a partir del 1 de juny 2013.
S’exclouen de l’àmbit d’aplicació del RD els edificis, o parts d’ells, protegits oficialment, els espais de culte, les construccions provisionals, els edificis industrials, de defensa i agrícoles, els edificis o parts d’edificis aïllats amb una superfície inferior a 50m2, els edificis a enderrocar, i els edificis o parts d’edificis d’habitatges amb un ús demostrable inferior a 4 mesos a l’any.

¿QUIN ES EL PROCÉS PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT?

El procés per a l’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica consta de tres fases:
.- Visita e inspecció del edifici o d'una part. L’arquitecte encarregat per la Propietat realitza una visita d’inspecció a l’immoble amb l’objectiu de recopilar totes les dades tècniques i mesures que facin referència a superfícies útils, altures, composició i materials de façanes, terres, parets i sostres, així com finestres i instal·lacions d’aigua calenta sanitària, calefacció i aire condicionat, si existeixen.
.- Redacció del certificat. Mitjançant les eines informàtics habilitades i homologades pel Ministeri, en base a les dades observades a l’immoble, es realitzaran tots els càlculs necessaris per poder establir l’eficiència energètica i proposar les mesures que es considerin més adequades per millorar l'eficiència i reduir tant el consum d’energia, com l’emissió de CO2.
El resultat dels càlculs i les mesures de millora proposades, s'inclouran en un certificat que emetrà el tècnic i que lliurarà a la propietat.
.- Etiqueta d’eficiència energètica. El propietari de l’immoble o el president de la Comunitat de Propietaris, haurà de presentar davant l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, el certificat d’eficiència energètica redactat pel tècnic. Una vegada comprovades les dades i els resultats del certificat, l’organisme competent emetrà la corresponent Etiqueta d’Eficiència Energètica.
A Catalunya, l’òrgan encarregat del control, supervisió de certificats i de l’emissió de l’Etiqueta de Eficiència Energètica es l'ICAEN.

Tornar