ITE. Inspecció Tècnica d'Edificis.


DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

¿QUÈ ES LA ITE?.

La ITE és un sistema de control de l'Administració per verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment. L'objectiu es comprovar l'estat de conservació dels elements constructius comuns que conformen l'edifici i les seves instal·lacions (D67/2015, de 5 de mayo)
L’article 28.2 de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge diu: "La inspecció tècnica d'un edifici és obligatòria si ho determina el programa d'inspeccions de la Generalitat o els programes o les ordenances locals, i si l'edifici, o els habitatges de l'edifici, s'han d'acollir a programes públics de foment de la rehabilitació."

¿A QUI OBLIGA LA ITE?.

La Inspecció Tècnica de l'Edifici és obligatòria en els casos següents:
.- Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat.
.- Edificis o habitatges de l'edifici que es volen acollir a programes públics d'ajudes i foment de la rehabilitació.
.- En aquells casos en els que els programes o ordenances locals així ho determinin.
En el cas d'habitatges o locals integrats en Comunitat de Propietaris, el deure de passar la inspecció correspon a la pròpia Comunitat.
Els terminis màxims per dur a terme la inspecció, venen definits per la Generalitat, en funció de la data de construcció de l'edifici, fins assolir l'actualització.

¿COM ES PASSA LA INSPECCIÓ?.

La Inspecció Tècnica de l'Edifici consta de tres fases:
.- Inspecció visual, que fa l'arquitecte encarregat per la Propietat, dels elements comuns de l'edifici per determinar si els mateixos es troben en bon estat: seguretat estructural, solidesa constructiva, accessibilitat, adequació de les instal·lacions i condicions d’habitabilitat (art. 53 Decret 13/2010).
Si es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho comunicarà immediatament tant a la Propietat com a l'Ajuntament perquè s'adoptin les mesures necessàries.
.- Redacció de l'Informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part de l'arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessària la realització d'obres de reparació i la redacció del consegüent certificat final d'obres.
.- Certificat d'aptitud. Una vegada presentat davant de l'Administració l'informe redactat per l'arquitecte encarregat de la inspecció, l'Administració emet un certificat d'aptitud:
.....a) “Apte”, si l’edifici no presenta deficiències.
.....b) “Apte”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a lleus.
.....c) “Apte provisional”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.
.....d) “Apte cautelarment”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si bé amb les mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns.
.....e) “Resolució denegatòria d’aptitud”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus sense les mesures cautelars executades. En aquest supòsit caldrà presentar una nova sol·licitud que acompanyi un nou IITE que acrediti que s’han executat les mesures cautelars, o l’execució de les obres per obtenir el certificat d’aptitud.

VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT D'APTITUD.

1. La data d’emissió de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fixa l’inici del còmput de la vigència del certificat d’aptitud, que s’estableix d’acord amb els terminis següents:
.....En edificis d’habitatges sense deficiències o amb deficiències lleus és de deu anys.
.....En edificis d’habitatges amb deficiències importants és de sis anys, sens perjudici del compliment de les condicions establertes a l’apartat 2 d’aquest article.
.....En edificis d’habitatges amb deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars executades, és de tres anys, sempre que aquestes mesures hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns i la propietat compleixi les condicions establertes a l’apartat 3.

2. En el supòsit de deficiències importants, la vigència del certificat d’aptitud queda condicionada al fet que cada dos anys s’efectuï una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a l’edifici per examinar els elements amb deficiències importants i l’elaboració d’un informe per fer constar que aquelles deficiències no han passat a la qualificació de greu o molt greu, llevat del supòsit en què s’hagin iniciat les obres per reparar-les. Si l’informe de verificació determina que les deficiències han passat a tenir la qualificació de greu o molt greu, el certificat d’aptitud perd la seva vigència i queda sense efecte. En aquests casos els tècnics han de procedir segons disposa l’apartat 2 de l’article 9. Si l’informe de verificació manté la qualificació de les deficiències com a importants, la propietat ha d’incorporar l’informe de verificació en el llibre de l’edifici, el qual podrà ser requerit per les administracions competents per comprovar-ne el compliment.

3 En el supòsit de deficiències greus o molt greus amb les mesures cautelars executades, la vigència del certificat d’aptitud queda condicionada a la verificació tècnica que preveu l’apartat anterior, que s’ha d’efectuar en els terminis fixats en l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, o, com a mínim, cada dotze mesos, als efectes de comprovar que les mesures executades en l’edifici es mantenen en bon estat i l’estat de l’edifici es manté sense risc per a les persones i els béns. Si l’informe de verificació determina que, malgrat les mesures cautelars executades, l’estat de l’edifici o dels seus elements presenta un risc per a les persones i els béns, el certificat d’aptitud perd la seva vigència i queda sense efecte. En aquests casos, els tècnics han de procedir segons el que disposa l’apartat 2 de l’article 9. Si l’informe de verificació determina que les mesures cautelars executades mantenen l’estat de l’edifici sense risc per a les persones i els béns, la propietat incorporarà l’informe de verificació en el llibre de l’edifici.

4. L’informe de verificació s’ha d’elaborar segons el model normalitzat aprovat per l’Agencia d’Habitatge de Catalunya i pot servir per acreditar l’estat de les deficiències a verificar com també per fer constar que s’han reparat. La propietat de l’edifici ha d’adjuntar aquest informe amb el certificat d’aptitud, per tal d’acreditar la seva vigència quan sigui exigible d’acord amb els apartats anteriors.

Enrera