ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓ.
OBRA NOVA.
.- Assessorament previ a l’adquisició d’un solar o habitatge existent.
.- Consulta de la normativa aplicable i els efectes en el projecte plantejat:
viabilitat, estudis previs, avant-projectes.
.- Redacció de projectes d’obra nova: habitatges, edificis comercials,
industrials i administratius, sanitaris, esportius i religiosos.
.- Projectes d'enderroc.
.- Direccions d'obra.
.- Plànols d'obra.
.- Amidaments.
REHABILITACIÓ I REFORMES
.- Projectes de reforma (total o parcial), ampliació i rehabilitació
d'habitatges i locals, incloent-hi canvis d'ús.
.- Projectes de consolidació estructural d'edificis.
.- Pressa de dades i delineació de plànols d'estat actual.
.- Direcció d'obra.
.- Plànols d'obra.
.- Amidaments.
Enrera