CERTIFICATS HABITABILITAT. HABITATGE USAT.

La cédula d’habitabilitat es un document administratiu que acredita que un habitatge es apte per ser destinat a residencia de les persones i reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat establertes en el decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.
Aquest certificat te una vigència de 15 anys, i s’ha de renovar al llarg del temps per comprovar que l’habitatge manté els requisits d’habitabilitat al llarg de la seva vida útil.

QUI POT SOL·LICITAR LA CÈDULA?.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.
El nostre equip ofereix el servei complert des de la visita i la inspecció ocular de l’habitatge fins a la certificació i lliurament del comprovant de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.

PER QUE SERVEIX?

La cèdula d’habitabilitat és legalment obligatòria i necessària per a les següents gestions:
1· Transmissió d’habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissions.
2· Donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.
Aquest document ha de ser aportat, sempre, pel titular de l’habitatge en el moment de formalitzar el contracte de compra-venda o lloguer de l’habitatge.

COM SOL·LICITAR-LA?

1. Contactant amb nosaltres via telefònica o per correu electrònic, un dels nostres tècnics concretarà amb vostès la data per realitzar la visita a l’habitatge.
2. Realitzada la visita de comprovació, gestionarem tots els tràmits a les oficines de la Generalitat i els hi farem arribar el comprovant de la sol·licitud, conjuntament amb els rebuts de totes les taxes abonades a la Generalitat.
3. La Generalitat enviarà al seu domicili, per correu ordinari, la cèdula d'habitabilitat, en un termini de 3-4 setmanes.

Tornar