CONSULTES, CERTIFICATS, INFORMES I DICTÀMENS.

Com a pas previ a la redacció d'un projecte de rehabilitació o reparació és precís,en la majoria de les ocasions, la realització d'un estudi previ de les qüestions i patologies observades, per poder avaluar l'origen i abast dels danys detectats.
En altres casos, es precisa la redacció d'aquests documents per tècnic independent quan existeixen divergències entre les parts que es veuen afectades per una patologia constructiva.

CONSULTES.

Resolució de dubtes o preguntes sobre qüestions tècniques, legals o normatives Examen de documentació tècnica: títols, plànols, memòrias, mesuraments, informes, requeriments d'organismes oficials (ajuntaments, comunitats autònomes, etc.).

INFORMES.

Exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents, etc., o bé en l'examen de qüestions plantejades pel client, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc.

DICTÀMENS.

Exposició per escrit de l'opinió del tècnic sobre les circumstàncies observades durant el reconeixement de la qüestió plantejada.
L'esmentada opinió ha d'estar justificada i basada en consideracions tècniques

CERTIFICATS.

Instrument mitjançant el qual es verifica un fet o circumstància relacionada amb la edificació o el terreny, per deixar constància davant de terceres persones

Enrera