SERVEIS D'ENGINYERIA.
DISSENY I CÀLCUL D'ESTRUCTURES.
.- Estructures d'acer, formigó i mixtes.
.- Muntatge i adequació dels plànols resultants
del programa de càlcul "CYPE".
.- Delineació dels detalls constructius.
.- Plànols de replanteig de forjats.
.- Informes d'estructures existents.
.- Memòries, amidaments i visats.
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS.
.- Subministrament i evacuació d'aigua. Aigua calenta sanitària.
.- Climatització (calefacció i refrigeració) i ventilació.
.- Instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaíques.
.- Instal·lacions elèctriques (BT y MT).
.- Instal·lacions de gas. Contra-incendis.
.- Instal·lacions telecomunicacions.
.- Legalitzacions.
Enrera